Translate

Libellés

dimanche 8 janvier 2017

Những Câu Đố, Câu Đối và Thơ Xuân Đinh Dậu tuyệt đỉnh.

Gần đến năm mới, Tết ta, kính mời quý anh chị đọc và nếu có cảm hứng tham gia thì thật hay biết bao.
Cám ơn sự đóng góp sốt sắng của anh Đỗ Quý Bái và bạn hữu thơ để có trang Blog này.
Còn ngôn ngữ, là còn tiếng nói và còn tiếng nói là còn Tết cho chúng ta vui đón với người đồng hương.
Caroline Thanh Hương

  photo photoshop-ga-con-de-thuong-mung-tet-dinh-dau-2017-3253.jpg
Đây là bài thơ của bạn tôi gửi

Tết VN  còn một tháng  nên gởi câu đố  Xuân

Xuân Gà

Đinh đến năm nay cúng gỏi gà
Dậu mồng tơi mướp nấu kê ra
Xin đầu mái bạc ngừng tơ tả
Chúc khóm tre xanh bớt úa già
An lạc giống nòi trên thế giới
Bình yên nhân loại cả tây ta
Hạnh cho đời hết lo hiền ác
Phúc để làm sao sống thái hòa.

Thanh Mỹ & Lệ Thu


Câu đố có thưởng : "Có bao nhiêu con gà trong bài thơ?" photo 2017.jpg

Chị Thanh Hương Kính mến

Thư chị gửi qua đọc đã đời
Xem xong vội vã đáp đôi lời
Bài thơ khoán thủ xin mau họa
Câu Đố,cũng liều đoán chút chơi

Gà ,Dậu,Mái ,Kê,Tre,Nòi , Ác
Tính có bẩy loại mà thôi
Còn về CĂU ĐỐI đưa từ trước
Baic Sĩ Tam Thanh đã thử coi

Tiếp theo đây họa thơ khoán thủ
Thanh Mỹ ,Lệ Thu đã xướng rồi ;😎


CÚNG XÔI GÀ ĐẦU NAM MỚI

ĐINH về năm mới cúng xôi gà
DẬU  kín đàn kê ngủ kiếm ra
XIN mái lông mun đừng sớm bạc ,
CHÚC cây tre lục chớ mau già  !
AN  lành còn giữa Tàu cùng Mỹ
BÌNH thản vẫn nguyên Nhật với ta
HẠNH ngộ Đông Tây cùng họp mặt
PHÚC cho nhân loại sống yên hòa

LTĐQB
 photo 11.jpg
Thưa anh Đỗ Quý Bái
Trong bài thơ đố có bao nhiêu con gà thì theo các bạn của tôi, có tất cả 12 con.

Xuân

Đinh đến năm nay cúng gỏi
Dậu mồng tơi mướp nấu ra
Xin đầu mái bạc ngừng tả
Chúc khóm tre xanh bớt úa già
An lạc giống nòi trên thế giới
Bình yên nhân loại cả tây ta
Hạnh cho đời hết lo hiền ác
Phúc để làm sao sống thái hòa.

Thanh Mỹ & Lệ Thu

1. gà ( tựa bài thơ Xuân Gà)  
2. gà  làm Gỏi
3. gà (DẬU)
4. gà  (KÊ)
5. gà TRE
6. gà MÁI
7. gà TƠ
8. gà GIỐNG
9. gà NÒI
10. gà TÂY
11. gà ÁC
12. gà SỐNG
 photo IMG_0009.jpg

Thưa Cô Thanh Hương,
Tha Nhân tôi góp vui một bài họa, Xuân GÀ với Cát Bụi

XUÂN
ĐINH sắt cặp thương ấy cựa
DẬU thưa bẩy ngoé dễ bươi ra
XIN luôn sung sức nòi tơ tía
CHÚC mãi dẻo dai giống mái già
AN phận què quanh cái cối
BÌNH hoa mơ trống cạnh tre ta
HẠNH nhu hiền đá phường cương ác
PHÚC đức cho ai sống hiếu hòa

Camthành, Jan 10 2017
Tha Nhân kính họa

Cám ơn anh Tha Nhân đã gói ghém các giống gà ra để mừng năm mới sắp đến này. 

  photo 0-anh-2-2.png
 Kính gửi chị Thanh Hương cùng quý Văn Thi hữu thân mến,

MỘT BÀI THƠ MƯỜI CÁCH ĐỌC Ở CUỐI BÀI NÀY

ĐÓN TẾT TẠI GIA

Tết nuôi vợ yếu nằm nhà
Bèn tìm thơ cũ lôi ra .
Bài làm từ sáu năm trước
Cung kính mời  bạn coi qua .
Dùng LỤC NGÔN THI giới thiệu
Chư quân nhuận sắc giúp nha ;
Thơ này không niêm không luật .
Có chi sơ xuất xin tha !
Chỉ cốt có vần có điệu
Êm tai một chút thôi mà
Hơi khác Lục Ngôn Thể cũ
Đễ lão Ngoan Đồng xướng ca ?

Nhân tiện đôi bài thủ vĩ ngâm
Đem hai nhân với năm thành mười
Nói ra chi để bạn phì   cười :
Đồ Quỷ đúng là một chú rươi

Trân trọng

LTĐQB
ĐÓN XUÂN NGOẠN CẢNH NHỦ LÒNG :bong: :bong: :bong:

ĐỌC XUÔI

Ta đón nắng xuân ánh sáng ngời
Cỏ cây tươi thắm sắc đầy vơi
Hoa Hương chứa chất mơ huyền ảo .
Địch sáo chan hòa mộng tốt tươi .
Qua lại miếu chùa, duyên độ sãi ...
Tới lui đàn viện , phúc chờ người ...
Xa xưa đạo hạnh chuyên cần nhớ
Tha thử lầm sai , miệng mỉm cười

ĐỌC NGƯỢC

Cười mỉm miệng: sai lầm thử tha
Nhớ cần chuyên hạnh đạo xưa xa !
Người chờ phúc : viện đàn lui tới .
Sãi độ duyên : chùa miếu lại qua .
Tươi tốt mộng hòa chan sáo địch .
Ảo huyền mơ chất chứa hương hoa .
Vơi đầy sắc thắm tươi cây cỏ .
Ngời sáng ánh xuân nắng đón ta

LTĐQB
8/23/11
 photo 30-mung-1-tet-2017.jpg
Bớt một chữ đầu được thêm hai bài  LUC NGÔN THI nữa là bốn


ĐÓN XUÂN NGOẠN CẢNH NHỦ LÒNG

ĐỌC XUÔI

 Đón nắng xuân ánh sáng ngời
 Cây tươi thắm sắc đầy vơi
 Hương chứa chất mơ huyền ảo .
 Sáo chan hòa mộng tốt tươi .
 Lại miếu chùa, duyên độ sãi ...
Lui đàn viện ,phúc chờ người
Xưa đạo hạnh chuyên cần nhớ
Thử lầm sai , miệng mỉm cười

ĐỌC NGƯỢC

Mỉm miệng sai lầm thử tha
Cần chuyên hạnh đạo xưa xa !
Chờ phúc : viện đàn lui tới .
Độ duyên : chùa miếu lại qua .
Tốt mộng hòa chan sáo địch .
Huyền mơ chất chứa hương hoa .
Đầy sắc thắm tươi cây cỏ .
Sáng ánh xuân ,nắng đón ta

LTĐQB

Bót hai chữ đầu được thêm hai bài Ngũ Ngôn Bát Cú nữa là sáu bài

ĐÓN XUÂN NGOẠN CẢNH NHỦ LÒNG

ĐỌC XUÔI

Nắng xuân ánh sáng ngời
Tươi thắm sắc đầy vơi
 Chứa chất mơ huyền ảo .
Chan hòa mộng tốt tươi .
Miếu chùa, duyên độ sãi ...
Đàn viện ,phúc chờ người
Đạo hạnh chuyên cần nhớ
Lầm sai , miệng mỉm cười

ĐỌC NGƯỢC

Miệng sai lầm thử tha
Chuyên hạnh đạo xưa xa !
Phúc : viện đàn lui tới .
Duyên : chùa miếu lại qua .
Mộng hòa chan sáo địch .
Mơ chất chứa hương hoa .
Sắc thắm tươi cây cỏ .
Ánh xuân nắng đón ta

LTĐQB

Bớt ba chữ đầu ta còn hai bài Tứ Ngôn Bát Cú là tám bài

ĐÓN XUÂN NGOẠN CẢNH NHỦ LÒNG

ĐỌC XUÔI

Xuân ánh sáng ngời
Thắm sắc đầy vơi
Chất mơ huyền ảo .
 Hòa mộng tốt tươi .
Chùa, duyên độ sãi ...
Viện , phúc chờ người
Hạnh chuyên cần nhớ
Sai , miệng mỉm cười

ĐỌC NGƯỢC
Sai lầm thử tha
Hạnh đạo xưa xa !
Viện đàn lui tới .
Chùa miếu lại qua .
Hòa chan sáo địch .
Chất chứa hương hoa .
Thắm tươi cây cỏ .
Xuân nắng đón ta

LTĐQB

Bớt bốn chữ đầu còn lại Tam Ngôn Bát Củ là mười bài

ĐỌC XUÔI
Ánh sáng ngời
Sắc đầy vơi
Mơ huyền ảo .
Mộng tốt tươi .
Duyên độ sãi
Phúc chờ người
Chuyên cần nhớ
Miệng mỉm cười

ĐỌC NGƯỢC
 
Lầm thử tha
Đạo xưa xa !
Đàn lui tới .
Miếu lại qua .
Chan sáo địch .
Chứa hương hoa .
Tươi cây cỏ .
Nắng đón ta

LTĐQB

Chúc quý Bạn năm mới sáng tác mạnh Cả nhà tươi vui hạnh phúc

Trân trọng

LTĐQB
 photo Vector-con-ga-nam-moi-20173.jpg
Chị Thanh Hương mến ,
Chị đã hỏi thì xin trả lời chỉ ngại cái sự hiểu biết về gà chẳng có bao nhiêu  nhưng cũng có: Về nguyên thủy gà chỉ có ở Á Châu mà thôi gốc tích của gà còn sót lại một là gà rừng. Hồi tôi còn ở VIệt Nam đưa đàn học trò ra suối Lồ tắm còn thấy được gà rừng mầu đỏ tía có tai tích mầu trắng Đặc tinh của con gà này  là ham đá lộn vì  hễ nghe tiếng con gà lạ nào ở cạnh là phải tìm tới so tài.
Loài người bã được mang về nuôi và thuần hóa cũng dễ .Châu Âu và Mỹ chỉ có gà tây mà thôi sau nhờ các tay cướp biển thích chơi đá gà bắt nhốt để cho chọi (đá)  nhau  mang theo trền thuyền đi sang nước khác mà chinh phục cả trái đất đâu cũng có.
  Nói về gà ở nước ta thì ta có thể chia ra nhiều loại gà que khác nhau qua góc dáng và tính nết cũng như mầu sắc thành ra gà chọi , (nòi tiếng nam )là loại hung hăng can đả đá nhay chết thôi Tôi còn nhớ lúc bé có đọc trong Quốc Văn Độc Bản có bài thơ ca tụng cái hay của gà như sau GÀ NGŨ ĐỨC
Này là gà ngũ đức thâm sâu
Văn, võ,nghĩa ,tín, trung gồm đủ
Trên đầu đội văn quan một mũ
Dưới chân đeo hai cựa thần thương
Đã bao phen ra chốn chiến trường
Lập công trận vang tái nhức óc
Thủa Tây Lĩnh năm canh trống thúc
Gà gá đều ba tiếng canh khuya
Một tiếng rằng thiên hạ tác thì
Hai tiếng rằng Quốc tộ tác sương
Ba tiếng rằng Nhân gia tác lạc .
Từ màu đỏ tía nguyên thủy gà sinh ra đủ thư màu từ trấng (gà Nhạn) đế đen tuyền (Gà Ô)  gà sám ,gà ngũ sắc (đen ,đỏ, vàng sám ,trắng) gà Ó (màu nâu ).,gà hoa mơ ((lông nền đen có lốm đốm trắng ) Gà cú (sắc lông như con cú ).
 Theo bản tính ham chinh phục của gà trống thì không những chúng chỉ chiếm lấy đất đai khu riêng biệt tự mình làm chủ vì hễ có con nào lạ đến là phải đánh đuổi đi cho kì được mới thôi.
Vì thiế mới có câu cao dao
Chó cạy gần nhà .
Gà cạy gần chuồng
Nhưng khi có gà mái lạ dẫn đàn gà con đi kiếm ăn thì anh gà trống phải đuổi đè cho ky được để giao hoan mới thôi  Và gà mái cũng thích theo con trống nào mạnh nhất  Gà còn được chia làm nhiều lại qua hình thức Gà nòi được các thầy gà quý nhất ở đặc tính can đảm lúv chiến đấu thì bền bỉ không chạy bao giờ Và loại nuôi đểăn trứng và làm thịt.
Các vị biết thưởng thức thịt gà thì ra Nào gà trống tơ  gà mai choai  mái ghẹ (lúc gà sắp chịu trống gà  làm ổ để đẻ trứng thường kêu keng kéc ) chịu trống và cùng gà trống đi làm ổ) theo tiêu chuẩn to nhỏ thì tùy vóc dáng to, nhỏ mà phân loại:
Gà tồ(to c0n mà ngây ngô ),
gà Tre (nhỏ mà lanh lẹ ) nhóm này gồm có loại chỉ có bốn ngón chân
 còn loại gà đặc biệt thì đen có năm ngón chân (kêu là ngũ trảo lông lá còi cọc )
 dùng để hầm thuốc bắc của người tàu càng sống lâu năm càng quý.
 Ở Mỹ giống gà này thường lông trắng như bông thịt đen kịt gọi là Silky  Gà thả chi đi thơ thẩn tự kiếm ăn(các loại hạt ngũ cốc và con trùng sau bọ) thì phải đú sáu tháng thịt mới ngon mà phải là gà mái được các bà nột trợ cho câu ca dao:
Cau phới tái .
cải vồng non,
gái một con
 gà mái ghẹ là tốt nhất  Loại này da mỏng dính ít mỡ rât ngon 
n một loại nữa là gà mái dầu Là gà mái đang đẻ đã quen  cái tĩ (hậu môn ) trơn như có dầu vậỵ 
 Quên nữa dân đá gà nước nào cũng có thường là các chủ vườn chủ trại chăn nuôi gà vịt Ca dao ta có câu
Khôn ngoan đá đáp người ngoài
,Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Cảnh này tôi cũ có dùng làm đề tài cho một bài thơ Đường luật :
CHỌI NHAU
Cùng đàn lại nhốt ở chung bu
Ngỏng cổ xù lông tưởng kẻ thù
Cắn đại há e mào hoặc tích,
Đâm bừa nao kể tĩ hay khu ...
Không lo lũ cáo gang mồm ngoạm,
Chẳng  ngại bầy muông rống cổ tru.
Cóc sợ chủ nhà đem cắt tiết
Te te gáy gở cũng ham hù.
LTĐQB
  photo Vectorgacachdieu.jpg
Xin được kết luận với bài thơ tếu đá gà ngày tết 
ĐÁ GÀ
Chơi xuân  ngày tết mồng ba
Ông bà vui vẻ đem gà đá chơi :
Gà ông ngỏng cổ phùng hơi ,
Gà bà thủ thế đợi mời gà ông
Gà ông đâm trúng cạnh mông
Gà bà nổi giân ngậm cần gà ông
Đá nhau một trận ướt lông
Gà bà trúng cựa gà ông gục đầu
Vô danh

 photo 7QyLK4t.png

CÂU ĐỐI TẾT ĐINH DẬU MỜI  CHƯ VỊ THƯỞNG THỨC

BÍNH THÂN SẮP QUA ,HẾT CƠ HỘI MOI VÀNG KHỈ KHẸC KHẸC CẰN NHẰN BẤT TẬN
ĐINH DẬU GẦN TỚI , CÒN DỊP MAY BỚI BẠC GÀ TE TE GÁY GỞ LIÊN TU

Xin quý bạn nhuận sắc cho

trân trọng cám ơn khôn xiết

Ma Nữ

  photo con-ga.jpg

Đối chơi
Khỉ đỏ đít lặn,qua một năm xui xẻo đau buồn ùn ùn kéo tới dài dài
Gà tồ lên giàn, mào đỏ gay gáy mỗi sáng oang oang mang hên liền liền

Đồ Cóc

  photo hinh-anh-dong-cau-doi-do-cau-doi--ngay-tet-31.gif
Thanh Khang bắt chước xin hoạ ý câu đối của thi sĩ Đỗ quý Bái.Có gì sai sót xin chỉ giáo. Xin cảm ơn.
Hoạ : 
Bính Thân sắp xuống ngôi, khỉ già tở mở mang nhục về rừng rên rỉ mãi.
Đinh Dậu tiếp sau, gà trống gáy vang,lên dàn nhướng cổ đem nguồn vui đến.
     Thanh Khang
     8-1-2017

 photo con ga.jpg photo hinh-anh-dong-cau-doi-do-cau-doi--ngay-tet1.gif

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire