Translate

Libellés

vendredi 12 mai 2017

Uống Trăng, thơ Trần Văn Lương , Đỗ Quý Bái và Thanh Hương.

Đã bỏ lâu thể thơ Đường khó khăn này, mấy hôm nay, tôi lại nhận được bài của anh Lương gửi đến groupe của chúng tôi.

Định không làm thơ nữa và chỉ giới thiệu bài thơ của anh và anh Đỗ Quỵ́ Bái cảm hứng, xong rồi, tôi cũng lại cầm bút thử phóng dịch xem.

Trò chơi chữ nghĩa quả là có sức hấp dẩn, vì không viết thì lười thêm, nhưng khi cầm bút hay gỏ trên bàn phiếm thì cứ tha hồ cho trí óc mình lang thang với chữ nghĩa.

Ý tưởng ư, có nhiều lắm, nhưng viết gì đây khi con tim không cùng lời với thế sự đảo điên.

Cứ ngậm ngùi cho riêng mình, nhưng chuyện gì mình hiểu biết thì phải dùng sự hiểu biết đó viết ra cho ai muốn hiểu thì hiểu cho đúng mà không muốn hiểu thì cũng chẳng sao.

Trong cuộc sống, lúc nào cũng có luật bù trừ.

Có thể hôm nay người thắng, nhưng chưa chắc cái bề ngoài thắng thì được gọi là thắng và ngược lại người thua cũng chưa chắc là thua.

Điều dễ hiểu hơn hết là con cá ăn con kiến, nhưng số kiến cũng có thể ăn lại cá. cũng như một cây thông có thể làm được bao nhiêu diêm quẹt, thế nhưng chỉ một que diêm cũng có thể đốt cả rừng thông.

Kính mời quý anh chị đọc thơ và bài viết của anh Lương , anh Đỗ Quý Bái và thơ Thanh Hương.

Caroline Thanh Hương
 photo 17-1.jpg
 
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

    Thân mang ngọc báu nào hay,

Khắp nơi khổ sở loay hoay kiếm tìm.

 

 

Cóc cuối tuần:

 

 
 
      
  
   
 
雲 逃 玉 兔 姸 容,
一 隻 漁 舟 水 上 衝.
老 鶩 悾 悾 尋 暮 鼓,
殘 燈 苦 苦 望 晨 鐘.
庭 前 樹 折 人 亡 蔭,
火 裏 冰 消 佛 隱 蹤.
酌 酒 盲 翁 三 盞 喫,
不 知 飮 月 自 杯 中.
                 
 
 
 

 

 

Âm Hán Việt:

 

              Ẩm Nguyệt

Vân đào, ngọc thố triển nghiên dung,

Nhất chích ngư châu thủy thượng xung.

Lão vụ không không tầm mộ cổ,

Tàn đăng khổ khổ vọng thần chung.

Đình tiền thụ chiết, nhân vong ấm,

Hỏa lý băng tiêu, Phật ẩn tung.

Chước tửu, manh ông tam trản khiết,

Bất tri ẩm nguyệt tự bôi trung.

               Trần Văn Lương

 

 

Dịch nghĩa:

 

             Uống Trăng

Mây chạy trốn, con thỏ ngọc (trăng) bày ra khuôn mặt đẹp đẽ,

Một chiếc thuyền câu xông pha trên nước.

Con vịt trời già ngu ngơ tìm (tiếng) trống chiều,

Ngọn đèn tàn buồn bã trông đợi (tiếng) chuông sớm.

Cái cây trước sân (bị) đổ, người mất bóng mát, (1)

Cục nước đá trong (lò) lửa (bị) tan, Phật ẩn giấu tung tích. (2)

Rót rượu, ông lão mù uống (luôn) ba chén, (3)

Chẳng biết rằng (mình) đang uống trăng từ trong chén.

 

 

Chú thích:

 

(1) Vô Môn Quan, tắc 37: Đình Tiền Bách Thụ

    Cử:

    Một ông tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu:

       -  Ý Tổ sư từ Tây sang là gì? (Hán văn: Như hà thị Tổ sư Tây lai ý)

    Triệu Châu đáp:

       - Cây bách trước sân.  (Hán văn: Đình tiền bách thụ tử)

 

    Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai: 

    Nếu thấy rõ được chỗ trả lời của Triệu Châu thì trước không có Thích Ca, sau không có Di Lặc.

 

   Bài Tụng của Vô Môn Huệ Khai:

         Ngôn vô triển sự,

         Ngữ bất đầu cơ.

         Thừa ngôn giả táng,

         Trệ cú giả mê.

 

   Trần Tuấn Mẫn dịch:

       Lời không tả chuyện,

       Tiếng chẳng hợp duyên.

       Đeo lời mất mạng,

       Vướng câu tối lòng.

 

(2) Pháp Bảo Chư Tổ, Thượng Tọa Thích Minh Nhật biên soạn (http://www.thuongson.net/phapbaochuto.htm):

 

Bài tụng của Trường Khánh Huệ Lăng:

 

   Vạn tượng chi trung độc lộ thân

   Duy nhân tự khẳng nãi vi thân

   Tích thời mậu hướng đồ trung mịch

   Kim nhật khán như hỏa lý băng

 

Bài dịch của TT Minh Nhật:

 

Chính nơi tâm thức bày một thân

Chỉ người tự nhận mới là gần

Lúc xưa lầm hướng ngoài đường kiếm

Giống tợ băng trong lửa cháy rần.

 

Lời Luận của TT Minh Nhật:

 

Muốn an lành hãy quay về tâm thức và thật lắng lòng. Muốn lắng lòng thì đừng hướng ngoại tìm kiếm sự an lành. Hướng ngoại tìm an lành nếu có, sẽ mất nhanh ngay, giống như nước đá đưa vào lửa sẽ tan biến mất.

 

(3) Vô Môn Quan, tắc 10: Thanh Thoát Cô Bần

    Cử:

    Ông tăng thưa với Hòa thượng Tào Sơn:

    - Thanh Thoát nghèo đói, xin Sư giúp đỡ.

    Tào Sơn gọi:

    - Thầy Thoát!

    Tăng đáp:

    - Dạ.

    Tào Sơn bảo:

    - Rượu nhà họ Bạch ở Thanh Nguyên, uống xong ba chén mà sao còn bảo chưa dính môi ?

 

    Lời Bình của Vô Môn Huệ Khai: 

    Thanh Thoát trình cơ như vậy, tâm ý là sao? Tào Sơn sáng mắt, biết ngay thâm ý. Tuy nhiên như vậy, đâu là chỗ thầy Thoát uống rượu?

 

 

Phỏng dịch thơ:

 

           Uống Trăng

Trăng thu rờ rỡ tống mây bay,

Một bóng thuyền câu nhỏ quắt quay.

Vịt nhớ trống chiều, day dứt kiếm,

Đèn mong chuông sớm, nghẹn ngào lay.

Trước sân cây đổ, tâm không hiện,

Trong lửa tuyết tan, Phật chẳng bày.

Ông lão mù luôn tay cạn chén,

Vô tình nuốt vẹn mảnh trăng say.

              Trần Văn Lương

                 Cali, 5/2017

 

 

 

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :

       Đừng trách ông lão mù uống trăng mà không biết. Hầu hết chúng sanh nào có khác gì! Ai cũng mang châu báu vô giá trong mình mà không biết để phải chịu cơ khổ rách rưới. (*)

        Hỡi ơi! Bính Đinh đồng tử đến xin lửa! (**)

 

Ghi chú:

 

(*) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (gọi tắt là Pháp Hoa), quyển 4, phẩm thứ 8: Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

     (Bản dịch của Tỳ kheo Thích Trí Tịnh):

 

8. Bấy giờ, năm trăm vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng hớn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật ăn năn lỗi của mình mà tự trách : Thế-Tôn ! Chúng con thường nghĩ như vầy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con đáng được trí huệ của Như-Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ.

 

 Thế-Tôn! Thí như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say, cho nó rồi đi. Gã đó say mèm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ.

 

 Lúc sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng : "Lạ thay! Anh này sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này. Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thụ năm món dục, ở ngày tháng năm dó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống thực là khờ lắm; nay anh nên đem ngọc báu đó đổi chác lấy đồ cần dùng thì thường được vừa ý không chỗ thiếu thốn.

 

(**) Bích Nham Lục, tắc 7: Huệ Siêu Vấn Phật

 

Trích lời Bình của Viên Ngộ Khắc Cần:

       (Bản dịch của Thiền Sư Thích Mãn Giác)

...

Cũng như ông tăng giám viện Tắc tuy ở trong chúng hội của Pháp Nhãn song chưa từng xin nhập thất. Một hôm Pháp Nhãn hỏi ông ta, "Tại sao viện chủ không nhập thất?" Tắc đáp, "Hòa thượng không biết là hồi ở với Thanh Lâm đệ tử có chứng được đôi chút sao?" Pháp Nhãn nói, "Ông thử kể lại cho tôi nghe xem." Tắc nói, "Đệ tử hỏi Phật là gì?" Thanh Lâm nói "Bính Đinh đồng tử đến xin lửa." Pháp Nhãn nói , "Lời hay lắm song tôi e rằng ông hiểu lầm. Thử nói gì nữa xem sao." Tắc nói, " Bính Đinh là lửa, lấy lửa mà đi tìm lửa. Cũng như đệ tử đã là Phật rồi lại còn đi tìm Phật". Pháp Nhãn nói, "Quả nhiên là giám viện hiểu lầm rồi." Tắc không vui mới thu dọn hành trang bỏ qua sông. Pháp Nhãn nói: "Người này nếu trở lại thì còn cứu được, nếu không trở lại thì không cứu được nữa." Đến giữa đường Tắc tự suy gẫm: "người này là bậc thiện tri thức của năm trăm người, chẳng lẽ ông ta lại lừa mình sao?" Bèn trở lại, vào tham kiến Pháp Nhãn. Pháp Nhãn nói, "Ông cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời cho." Tắc hỏi, "Phật là gì?" Pháp Nhãn nói, "Bính Đinh đồng tử đến xin lửa." Nghe lời ấy Tắc bèn đại ngộ.

 
 photo 17-1.jpg

Cám ơn thầy Đồ Lương gây Hứng và chị Thanh Hương đã cho hay Xin cố họa anh Lương Mong được nhị vị nhuận sắc cho:
Uống Trăng Say

Ngọc Thỏ phô ra mây trốn bay


Thuyền câu nhỏ bé nhấp nhô quay

Vịt già nhớ trống loay hoay kiếm


Đèn lão mong chuông lấp ló lay


Cây ngã trước sân tâm chẳng hiện


Tuyết tan trong lửa Phật nào bày


Mù lòa ông lão làm ba chén


Nào biết vô tình cạn nguyệt say

LTĐQB


 photo b2f018b205d5087806752f657c36b7f81.jpg

Đánh Chén Bóng Trăng
Vắng trăng, thỏ diện hiện chân dung
Rẻ sóng, thuyền câu tiến mạnh hung
Lão vịt loay hoay chờ mộ đạo
Gìà đèn lóng ngóng trống tung tung
Trước sân, cổ thụ thân xơ xác
Trong lửa, băng tan, bóng Phật lung
Ba chén rượu già, ông nốc cạn
Trăng treo trong chén đắng tôi trung.
Thanh Hương
13 tháng 5 năm 2017 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire